โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาบาลีในจังหวัดกาฬสินธุ์พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.งานวิจัยดุษฏีบัณฑิตหัวหน้าโครงการวิจัยสมบูรณ์
2-พัฒนาการเรียนการสอนภาษาบาลีในรัตนโกสินทร์พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.สารนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตหัวหน้าโครงการวิจัยสมบูรณ์
3-ศึกษาวิเคราะห์จิตอาสากรณีพระเวสสันดรพระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.สารนิพนธ์ดุษฏีบัณฑิตหัวหน้าโครงการวิจัยสมบูรณ์


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 3
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 3