หลักสูตรที่เปิดสอน

Andrew Orange

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(พธ.บ.)

Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies


Andrew Orange

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

Bachelor of Political Science Program
Andrew Orange

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.)

Bachelor of Public Administration Program


Jack Wilson

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

Certificate, Program in Sangha Administration

Jack Wilson

ระดับประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น(ป.บท.)

Certificate, Program in Local Administrationขั้นตอนการสมัคร | ตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลการสมัครและชำระค่าสมัคร | ติดตามข้อมูลข่าวสาร

1.ขั้นตอนการสมัคร ตรวจสอบ และแก้ไข ข้อมูลการสมัคร

 • อ่านรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโควต้าให้ละเอียด เช่น คุณสมบัติของผู้สมัคร, เอกสารที่ใช้ในการสมัคร, ค่าธรรมเนียมการสมัคร เป็นต้น

 • เตรียมข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัคร เช่น ชื่อ, เบอร์, ที่อยู่, วุฒิการศึกษา เป็นต้น

 • เตรียมรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัคร รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (เป็นปัจจุบันที่สุด), หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ, พื้นหลังไม่มีลวดลาย, ขนาด(1 นิ้ว ครึ่ง หรือ 3.00 x 4.00 cm. หรือ 300 x 450 px, ไฟล์ JPG หรือ PNG (เท่านั้น), ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5MB เพื่อใช้ในการอัพโหลดรูปภาพผู้สมัคร

 • ขั้นตอนการสมัคร เข้าเมนูสมัครเรียน > เลือกรอบและโควต้าที่จะสมัคร > กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม > อัพโหลดรูปที่ใช้ในการสมัคร > บันทึกข้อมูล > อ่านรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

 • หลังจากสมัคร ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลและรูปถ่ายได้ ก่อนวันปิดรับสมัครในรอบนั้นๆ อย่างน้อย 5 วัน ที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

2.การชำระค่าสมัคร

  ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าสมัคร ดังนี้

 • โควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร และ โควตาหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท : ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท

 • รอบทั่วไป : ค่าใบสมัครและระเบียบการ 150 บาท, ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท รวมทั้งสิ้น 300 บาท

 • ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ชำระค่าสมัคร ที่บัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(หน่วย) : เลขบัญ 438-2-90226-2 พร้อมถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสมัคร

 • ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตร ชำระค่าสมัคร ที่บัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) : เลขบัญชี 020-160-910-193 พร้อมถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสมัคร

3.ติดตามข้อมูลข่าวสาร | ส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร

 • หลังจากชำระค่าสมัคร ให้ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร พร้อมแจ้งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ที่กลุ่ม Line ตามรอบที่สมัคร ดังนี้

 • ผู้สมัคร รอบที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 4 มกราคม– 23 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เข้าร่วมกลุ่ม Line > http://line.me/ti/g/iBU0kSSHcD
  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 • ผู้สมัคร รอบที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 พฤษภาคม 2567 ให้เข้าร่วมกลุ่ม Line > http://line.me/ti/g/NaUGvoCssn
  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

 • ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร โดยสามารถส่งได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

 • สำนักงานวิชาการ กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ชั้น ๑ อาคารเรียนอเนกประสงค์ อาคารพระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 131 หมู่ที่ 3 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

 • รายละเอียดเอกสารประกอบการรับสมัคร สามารถดูได้ที่ หัวข้อสมัครเรียน > โควต้าที่สมัคร > ปุ่มอ่านรายละเอียด > หัวข้อ เอกสารประกอบการรับสมัคร

วิดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัคร

สมัครเรียน

รอบที่ 1

รับสมัคร 4 มกราคม– 23 กุมภาพันธ์ 2567

๐ โควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร อ่านรายละเอียด

๐ โควตาหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท อ่านรายละเอียด

รอบที่ 2

รับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ - 2 พฤษภาคม 2567

๐ รอบทั่วไป อ่านรายละเอียด สมัคร

ทำไมต้องเรียน? วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม