พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน,กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
วันเกิด 31 ธันวาคม 2536
สถานที่เกิด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การศึกษา -สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม -สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดปัจจิมเชียงยืน -สอบไล่ได้ประโยค 1-2 สำนักศาสนศึกษาวัดปัจจิมเชียงยืน สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม -สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดศรีบุญเรือง สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์ -ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจิมเชียงยืน แผนกสามัญศึกษา -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปัจจิมเชียงยืน ฝ่ายศาสนศึกษา -กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม -พระวินยาธิการ จังหวัดมหาสารคาม -พระคิลานุปัฏฐาก จังหวัดมหาสารคาม -พระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดมหาสารคาม -กรรมการตรวจข้อสอบสนามหลวงแผนกธรรม -เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน ฝ่ายการศึกษา
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค (พระมหา)