นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด 30 มิถุนายน 2529
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน 409 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์