นายจตุรภัทร สืบสาย

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๕๗ ม.๒๔ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Computer)
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • หจก.ใต้ฟ้าแซทเทิลไลท์-2014 ทรูพาร์ทเนอร์ ตำแหน่ง Admin (พ.ศ.2560)
  • บริษัทสยามแม็คโคร จํากัดมหาชน สาขามหาสารคาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (พ.ศ.2561-2562)
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์