นายสกุลศักดิ์ จันทะกล

ตำแหน่ง บรรณารักษ์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๓ หมู่ ๕ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์