พระครูพิศาลโพธิธรรม

ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต, อาจารย์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน -
ตำแหน่งทางวิชาการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต, อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
วันเกิด ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑
สถานที่เกิด เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๕ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดศรีมหาโพธิ์ เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วัดศรีมหาโพธิ์ เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๕ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
การศึกษา พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(พธ.ม.) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานคณะสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย/เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ พระครูพิศาลโพธิธรรม (จอ.ชท.)