พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.

ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, อาจารย์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน -
ตำแหน่งทางวิชาการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
วันเกิด
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ ๔ บ้านทมป่าข่า หมู่ที่ ๘ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๒๐๕ วัดมหาชัย ถนนศรีราชวงศ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทร ๐๘๙ ๒๗๘๗๘๕๑
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วัดมหาชัย พระอารามหลวง, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การศึกษา
 • พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโนนศิลา ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ.๒๕๔๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสุวรรณาวาส สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ.๒๕๕๖ สอบไล่ได้บาลีประโยค ป.ธ.๙ สำนักศาสนศึกษาวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ.๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน สอนบรรยาย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (๒๕๖๑-ปัจจุบัน) บรรยายรายวิชา
 • ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
 • ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
 • ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
 • ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
 • ๑๐๑ ๓๐๘ ธรรมบทศึกษา
 • ๔๐๖ ๓๑๓ การจัดการศึกษาคณะสงฆ์
 • ๑๐๑ ๓๐๒ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
 • ๑๐๑ ๓๑๘ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน
 • ๑๐๑ ๓๑๙ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • บทความเรื่อง “The Concept of มิราเคิล” ตีพิมพ์บทความใน conservative ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙
 • บทความเรื่อง “เปรียบเทียบธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญากับปรัชญาของอริสโตเติล”ตีพิมพ์-บทความในวารสารพุทธปยาวิวัฒน์ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • บทความเรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม”ตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตสาเกตุปริทัศน์ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 • บทความเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในทัศนะพุทธจริยศาสตร์”วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 หน้า ๓๐-๔๖
 • บทความเรื่อง “ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี ๒๕๖๒
 • บทความทางวิชาการเรื่อง "วิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท ANALYZE THE CONCEPT OF HUMANISM IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY" ประจำปี ๒๕๖๓
 • บทความวิจัยเรื่อง "บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดมหาสารคามในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ The Role of Phrakilanuphatthak Mahasarakham Province in situations of epidemic of Disease Covid 19" ประจำปี ๒๕๖๓
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน พ.ศ.๒๕๖๒ เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
  สมณศักดิ์