ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์