นายชาญชัย เพียงแก้ว

ตำแหน่ง อาจารย์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕
สถานที่เกิด ๑๐๒ หมู่ที่ ๑ บ้านแกดำ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๗ หมู่ที่ ๓ บ้านขามหวาน ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๙๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
การศึกษา ร.ม. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา พลศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๒
ปก.ศ. สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๘
ม.ศ. ๕ โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตูรพ่าย กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๕
ม.ศ. ๓ โรงเรียนวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตูรพ่าย กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๒๒
ป. ๗ โรงเรียนแกดำอนุสรณ์ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๙
ป. ๔ โรงเรียนบ้านแกดำ"แกดำวิทยานุกูล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๖
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ เข้าทำงาน หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล -
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปรับเปลี่ยนสายงานจากสายปฏิบัติการ เป็นสายวิชาการ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ - อาจารย์ประจำหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ - คำสั่งแต่งตั้ง เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๖๒ - คำสั่งแต่งตั้ง เป็นเลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ บทความทางวิชาการ ชื่อผลงาน๑.ภารกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่หมู่บ้านและชุมชน.แหล่งที่ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๖๑ NIC ๒๐๑๘ MCUKK.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น (หน้า ๔๙๘ –๕๐๔)มีนาคม ๒๕๖๑
๒.ชื่อผลงาน แนวทางสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนา. แหล่งที่ตีพิมพ์การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาและปรัชญา ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, หน้า๒๘๑.
๓.ชื่อผลงาน การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ (MCU ๑๐๑ CONGRESSI) .มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (หน้า ๑๓๐ -๑๓๘) กุมภาพันธ์
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์