ดร.พัชรี ศิลารัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ 1 พ.ค. 2561
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ -
วันเกิด 3 มิถุนายน 2514
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน 3 ซอย 40 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 131 หมู่ที่ 3 ต.คันธราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2556 ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552 ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2549 ธรรมศึกษาชั้นเอก ที่รอ 6648/0083 ธรรมศึกษาชั้นโท ที่รอ 6547/0114 ธรรมศึกษาชั้นตรี ที่รอ 6446/0270
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน - 2561-2563อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - 2554-2561เป็นนักวิจัย สถาบันวิจัยญาณสังวร - 2559-2560 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(วิทยาเขตร้อยเอ็ด) และเลขาหลักสูตร - 2559-2560 ผู้ประเมินหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด - 2560 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสาร และประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 2560 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review วารสารคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - 2560 รับมอบประชุมแทนผู้บริหารในเรื่องแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด - 2558-2559 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต และเลขาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - 2554-2558 อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(วิทยาเขตร้อยเอ็ด) และเลขาหลักสูตร
งานวิจัย พัชรี ศิลารัตน์. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีบ้านและวิถีพุทธในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อความมั่นคงทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564),หน้า 730-741. พัชรี ศิลารัตน์. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษารัฐศาสตร์เทียบโอนปี 2 ห้อง ข ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้การเสริมแรงเชิงบวก.วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด(P-ISSN : 2586-811X, E-ISSN : 2730-2644) ปีที่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)หน้า 43-52 พัชรี ศิลารัตน์. รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามหลักสัมมาอาชีวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน กลาง.Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. ISSN : 2286-6906 (Online) Vol.9 No.1 January-June 2020. หน้า 84. พัชรี ศิลารัตน์. บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด. Journal of MCU Nakhondhat. E-ISSN: 2630-0362 Vol.6 No. (December 2019) วารสารสารมหาจุฬานครทรรศน์ P-ISSN: 2586-923X ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562) : 5106-5121. พัชรี ศิลารัตน์. การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักจักรสี่ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) : 24-31. พัชรี ศิลารัตน์. การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ใน : รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 87 พัชรี ศิลารัตน์. การบริหารกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคาม. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 88 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. “ราชภัฎ กรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 89 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : พัชรี ศิลารัตน์. สื่ออินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 25 สิงหาคม 2561.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด. หน้า 127. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 23 หน้า 24 พัชรี ศิลารัตน์. (2561).ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหาร ส่วนตำบลดู่น้อย จังหวัดร้อยเอ็ด.การประชุม วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 17 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล สงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ” ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่15 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวงควง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 16 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน : การประชุมวิชาการระดับ ชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 18 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การ ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 19 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2561) : 103-112. พัชรี ศิลารัตน์. การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). ISSN 2228-8376. หน้า 65 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม.วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560). ISSN 2651-2009 (Online) หน้า 99-108. พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอยเอ็ด.วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560).ISSN 2651-2009 (Online) หน้า 119-128. พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4“ NEUNIC 2017” และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, หน้า 176. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “NEUNIC 2017” (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 177. พัชรี ศิลารัตน์. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด. ใน : การ ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “ NEUNIC 2017” (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หน้า 59. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2560(16 ธันวาคม 2560) ,หน้า 1319. พัชรี ศิลารัตน์. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 13 ฉบับที่ 29(สิงหาคม – ธันวาคม 2559). ISSN 1658-5329. หน้า 165-182. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556.วารสารสถาบันวิจัย ญาณสังวร, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. (กรกฎาคม–ธันวาคม 2557). ISSN 2228-8376. หน้า 29-38 พัชรี ศิลารัตน์. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556.วารสารความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2556.
บทความวิจัย/ทางวิชาการ พัชรี ศิลารัตน์. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีบ้านและวิถีพุทธในการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อความมั่นคงทางสังคม จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564),หน้า 730-741. พัชรี ศิลารัตน์. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษารัฐศาสตร์เทียบโอนปี 2 ห้อง ข ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้การเสริมแรงเชิงบวก.วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด(P-ISSN : 2586-811X, E-ISSN : 2730-2644) ปีที่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)หน้า 43-52 พัชรี ศิลารัตน์. รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามหลักสัมมาอาชีวะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน กลาง.Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. ISSN : 2286-6906 (Online) Vol.9 No.1 January-June 2020. หน้า 84. พัชรี ศิลารัตน์. บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด. Journal of MCU Nakhondhat. E-ISSN: 2630-0362 Vol.6 No. (December 2019) วารสารสารมหาจุฬานครทรรศน์ P-ISSN: 2586-923X ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562) : 5106-5121. พัชรี ศิลารัตน์. การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักจักรสี่ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) : 24-31. พัชรี ศิลารัตน์. การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ใน : รายงานสืบเนื่องการ ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 87 พัชรี ศิลารัตน์. การบริหารกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคาม. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 88 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. “ราชภัฎ กรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : 89 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. ใน : รายงานสืบเนื่องการประชุม วิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. (วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ 2562) : พัชรี ศิลารัตน์. สื่ออินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ทางการเมืองของนักศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 25 สิงหาคม 2561.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด. หน้า 127. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 23 หน้า 24 พัชรี ศิลารัตน์. (2561).ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ บริหาร ส่วนตำบลดู่น้อย จังหวัดร้อยเอ็ด.การประชุม วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 17 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูล สงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ” ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่15 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวงควง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. ในการ ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ใน : รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 16 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน : การประชุมวิชาการระดับ ชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 18 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การ ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (23 มีนาคม 2561) ลำดับที่ 19 หน้า 23 พัชรี ศิลารัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม 2561) : 103-112. พัชรี ศิลารัตน์. การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560). ISSN 2228-8376. หน้า 65 พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม.วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560). ISSN 2651-2009 (Online) หน้า 99-108. พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในเขต ตำบล เหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอยเอ็ด.วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560).ISSN 2651-2009 (Online) หน้า 119-128. พัชรี ศิลารัตน์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4“ NEUNIC 2017” และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, หน้า 176. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “NEUNIC 2017” (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ. หน้า 177. พัชรี ศิลารัตน์. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอนภาษาไทย คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ร้อยเอ็ด. ใน : การ ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “ NEUNIC 2017” (21 กรกฏาคม 2560) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หน้า 59. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด. ใน : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2560(16 ธันวาคม 2560) ,หน้า 1319. พัชรี ศิลารัตน์. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 13 ฉบับที่ 29(สิงหาคม – ธันวาคม 2559). ISSN 1658-5329. หน้า 165-182. พัชรี ศิลารัตน์. การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556.วารสารสถาบันวิจัย ญาณสังวร, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. (กรกฎาคม–ธันวาคม 2557). ISSN 2228-8376. หน้า 29-38 พัชรี ศิลารัตน์. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2556.วารสารความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2556. บทความทางวิชาการ พัชรี ศิลารัตน์. การเรียนรู้การเมือง.วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานปีที่ 14 ฉบับที่ 31 ประจำเดือนกันยายน- ธันวาคม 2560.ISSN 1658-5329.หน้า 11 พัชรี ศิลารัตน์. สังคมประชาธิปไตย. สิรินธรปริทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่46 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558. ISSN 1513-6736. หน้า 41-45. พัชรี ศิลารัตน์. พรรคการเมือง ลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง. สิรินธรปริทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 43 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557).. ISSN 1513-6736. หน้า 41-47.
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน พัชรี ศิลารัตน์. (2563) ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพัน์ระหว่างประเทศ. Introduction to International Relations. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาสารคาม : The Print.2563. ISBN : 978-616-577-1887. พัชรี ศิลารัตน์. (2558). รัฐศาสตร์เบื้องต้น. Introduction to Political Science. (พิมพ์ครั้งที่ 1.) กรุงเทพฯ : แดเน็กอินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2558. ISBN : 978-616- 382-141. (171 หน้า).
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน รางวัลผลงานวิจัยดีทางด้านพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2557 รูปแบบการพัฒนาจริยธรรม ด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ผลงานวิจัยดีทางด้านพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรล้านนา
สมณศักดิ์