นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด 19 ตุล่าคม 2524
สถานที่เกิด โรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/63 ม.ศุภารมย์แกร์นด์วิลล์ ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหสารคาม 131 ม.3 ตำบลคันธาราษณ์ฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
การศึกษา
  • บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน
  • ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • ครูจ้างตามภารกิจทุ่งสุขลาวิทยา (กรุงไทยอนุเคราะห์) ต.ทุงสุขลา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • ครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาจอมเทียน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • เจ้าหน้าที่สันทนาการ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  • เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์