พระครูอนุกูลปริยัติการ, ดร.

ตำแหน่ง อาจารย์

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ รองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วันเกิด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๖
สถานที่เกิด ๕๘ หมู่ ๔ บ้านโสกแสง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๓๘ หมู่ ๖ วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐ โทร ๐๘๘๓๒๗๙๙๕๙
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทร ๐๘๘๓๒๗๙๙๕๙
การศึกษา
  • พ.ศ.๒๕๒๐ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนน้ำพอง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ.๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • พศ.๒๕๓๑ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดวิเศษสมบูรณ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม
  • พ.ศ.๒๕๓๕ สอบไล่ได้บาลีประโยค ป.ธ.๔ สำนักศาสนศึกษาวัดสว่างหัวนาคํา สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
  • พ.ศ.๕๕๕๗ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน สอนบรรยาย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (๒๕๖๔-ปัจจุบัน) บรรยายรายวิชา
  • ๐๐๐ ๒๔๖ บาลีไวยากรณ์
  • ๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  • ๔๐๑ ๓๑๔ การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
  • ๔๐๑ ๓๑๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
  • บทความวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Buddhist Education and Research ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ ประจําเดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก พ.ศ.๒๕๔๗