พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร.

ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ -
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิชาการ
กลุ่มงาน -
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา
 • นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ (น.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • Doctor of Philosophy, Buddhist Studies (Ph.D.) มหาวิทยาลัย Magadh University
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • งานคณะสงฆ์
  ประวัติการทำงาน
  งานวิจัย
  บทความวิจัย/ทางวิชาการ
 • การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลในเขตปกครอง คณะสงฆ์ ภาค ๙
 • หลักบ้านหลักเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
 • ตำราวิชาการ
  เอกสารประกอบการสอน
  งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
  สมณศักดิ์