นางสาวพิมวดี คำมูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน -
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒
สถานที่เกิด จังหวัดขอนแก่น
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ
การศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ ๒๕๕๕ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ – นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักสถิติ บริษัจอยแอนด์คอย คอเปอร์เรชั่นจำกัด จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ครูสอนคณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชาคุมอง สาขาเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ –นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ –นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ –นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน
– ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
– เลขานุการอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน – ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus ณ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ ๗ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
– ร่วมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
– ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– ฝึกอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
– ระบบ MIS การบริหารงบประมาณ การเงินรับ-จ่าย พัสดุ บัญชี ระบบการบริหารแผนปฏิบัติการ มจร.
– ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
สมณศักดิ์