พระมหารัฐภูมี รตนรํสี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ๑. รองเจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
๒. รองเจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ
๓. กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
วันเกิด ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๙
สถานที่เกิด ๑๑๐ หมู่ ๓ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑ หมู่ ๓ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓๑ หมู่ ๓ ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร จ.นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) สำนักศาสนศึกษาวัดขุนพรหมดำริ
งานคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน เป็นกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการงานของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ในงานภารกิจ ๖ ด้าน ตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายการศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าสองคอน เขต ๑
ประวัติการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑ -ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๒ -ปัจจุบัน เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๓ -ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักศาสนศึกษาวัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก สนามสอบวัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรรมการดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดมหาชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๙ ณ วัดสุวรรณาวาส ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และสาขารัฐศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาบาลีไวยากรณ์ SP 101 -106 หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการงานของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามในงานภารกิจ ๖ ด้าน ตำแหน่งกรรมการ ฝ่ายการศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน เป็นกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ คณะสงฆ์ภาค ๙ ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๒ -ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหาร สังกัดสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์