นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด 8 มีนาคม 2521
สถานที่เกิด อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ที่อยู่ปัจจุบัน 15 หมู่ 24 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม 131 หมู่ที่ 3 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
การศึกษา พ.ศ 2547 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยลัยราชภัฎเลย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการทั่วไป ระดับเกรดคะแนนเฉลี่ย 3.41
พ.ศ 2542 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับเกรดคะแนนเฉลี่ย 3.24
พ.ศ 2540 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม พาณิชยกรรม สาขา พณิชยการ ระดับเกรดคะแนนเฉลี่ย 2.85
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน 2562 - ปัจจุบัน ทำงานที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
2560 - 2562 ทำงานที่ บริษัทแม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตำแหน่ง Admin ประจำศูนย์อีสาน มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย บัญชี ประจำศูนย์ภาคอีสาน ดูแลเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า ดูแลเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัท
2561 - 2554 ทำงานที่ บริษัทดิจิตอล โอเอ เซอร์วิส จำกัด ตำแหน่ง บัญชีและการเงิน มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ดูแลด้านการเงิน ดูแลเกี่ยกับการสั่งซื้อสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยภายในบริษัท ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม สรรพากร
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์