นางคำกอง ฮาดภักดี

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

บรรจุ / เริ่มงาน เมื่อ 1 มกราคม 2564
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย
กลุ่มงาน กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ตำแหน่งทางวิชาการ นักวิชาการการเงินและบัญชี
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
วันเกิด 21 ตุลาคม 2522
สถานที่เกิด 4 หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
ที่อยู่ปัจจุบัน 186/1 หมู่ 15 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
สถานที่ทำงาน/การติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยอีสาน พ.ศ. 2553
งานคณะสงฆ์
ประวัติการทำงาน 1. พนักงานบัญชี สถานที่ ร้านเรืองชัย ตำบล หนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม 44120
2. พนักงานบัญชี สถานที่ ร้านพระธรรมขันต์ ตำบล ในเมือง อำเภิเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
งานวิจัย
บทความวิจัย/ทางวิชาการ
ตำราวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
งานที่ปรึกษาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
รางวัล/การได้รับเชิดชูเกียรติ / การศึกษาดูงาน
สมณศักดิ์