รายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล สาขาวิชา จำนวน (บาท) โอนชำระวันที่ เวลา สำเนาสลิปการโอน
1สามเณรเกียรติศักดิ์ ปิดตาลาคะรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 5625 6.ก.พ.6410:48ดูภาพ
2สามเณรเกียรติศักดิ์รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 5625 6.ก.พ.6410:48ดูภาพกลับสู่หน้าหลัก