ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดำเนินการเปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษ รอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา คือ

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)

๒๕

รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

๑๕

รวม

๔๐

๒. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

๓๐

รวม

๓๐

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ สำหรับพระภิกษุและสามเณร
    ๓.๑.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร
    ๓.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ
    ๓.๑.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
    ๓.๑.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
    ๓.๑.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
    ๓.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
    ๓.๑.๗ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
    ๓.๑.๘ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๓.๑.๙ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๓.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร
    (๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑,ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ ชุด
    (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๖) ใบสมัครตามแบบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่กรอกข้อความเรียบร้อย ๑ ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
    (๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
๓.๒ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป     ๓.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
    ๓.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา
    ๓.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๓.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๓.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
    (๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๕) ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ โดยดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
    (๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗, นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘
    ๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง : http://msk.mcu.ac.th

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

    ๕.๑ รอบที่ ๑ สมัคร ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๔ มีนาคม๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ๕.๒ รอบที่ ๒ สมัคร ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ๕.๓ รอบที่ ๓ สมัคร ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์
   ๑.) พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
   ๒.) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม
   ๓.) พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/พระสังฆาธิการ (ถ้ามี)
   ๔.) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๖.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
    ๖.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

๗. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน

   นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๓ วันทำการ

๘. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

    ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๙. สิทธิพิเศษสำหรับรอบโควตาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ ตักสิลานคร

    ๙.๑ ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
    ๙.๒ ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
    ๙.๓ ผู้สมัครหลังจากเข้าศึกษาแล้วจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งเงื่อนไขในการพิจารณาและให้ทุนการศึกษาเป็นไปตามที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง ๒๐๔ กลุ่มทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๓ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗

ติดต่อประสานงานที่ นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาว นภลักษณ์ แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘