ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดยใช้สิทธิพิเศษโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ (โควตา) หนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี ๒ สาขาวิชา คือ

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

พระพุทธศาสนา (ภาคปกติ)

๒๕

รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

๒๕

รวม

๔๐

๒. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ที่ หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนที่รับ

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

๒๐

รวม

๒๐

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓.๑ สำหรับพระภิกษุและสามเณร
    ๓.๑.๑ เป็นพระภิกษุสามเณร
    ๓.๑.๒ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป หรือ
    ๓.๑.๓ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
    ๓.๑.๔ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ
    ๓.๑.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
    ๓.๑.๖ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
    ๓.๑.๗ เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
    ๓.๑.๘ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๓.๑.๙ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๓.๑.๑๐ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับพระภิกษุและสามเณร
    (๑) ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ หรือ รบ.๑, ป.พ. ที่แสดงว่าสอบได้ในชั้นนั้น ๆ พร้อมถ่ายสำเนา ๑ แผ่น
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) หนังสือสุทธิตัวจริง ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ ชุด
    (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๕) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๖) ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ โดยดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
    (๗) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
   ๘. หนังสือรับรองจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าคณะผู้ปกครองระดับตำบลขึ้นไป (ต้องมี)
๓.๒ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
    ๓.๒.๑ เป็นนักเรียนหรือบุคคลทั่วไป
    ๓.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรืออยู่ในระหว่างจบการศึกษา
    ๓.๒.๓ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    ๓.๒.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะ ความผิดทางความประพฤติหรือวินัย
    ๓.๒.๕ เป็นผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเป็นไป
***เอกสารประกอบการรับสมัครสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
    (๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา/ทรานสคริปต์ แสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑ ฉบับ
    (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาจำนวน ๑ แผ่น
    (๔) รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น
    (๕) ใบสมัครตามแบบวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่กรอกข้อความ เรียบร้อย จำนวน ๑ ฉบับ โดยดาวน์โหลดได้ที่ : http://msk.mcu.ac.th
    (๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บริหารโรงเรียน
   ๗. หนังสือรับรองจากฝ่ายปกครอง

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ ห้อง ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๓ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗, นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘
    ๔.๒ การสมัครออนไลน์ ผ่านทาง : http://msk.mcu.ac.th

หมายเหตุ ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองแล้วบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๕. วันรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษา

    รอบที่ ๑ สมัคร ๑ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๔ มีนาคม๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
   รอบที่ ๒ สมัคร ๑ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
    รอบที่ ๓ สมัคร ๑ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ การสอบสัมภาษณ์

   ๑.) พิจารณาจากคะแนนสะสมเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตำกว่า ๒.๕๐
   ๒.) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหรือประกาศเกียรติคุณการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือส่วนร่วม
   ๓.) พิจารณาจากหนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน/พระสังฆาธิการ (ถ้ามี)
   ๔.) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม และความพยายามใฝ่เรียนรู้

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

    ๖.๑ ค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท
    ๖.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑๕๐ บาท

๗. การขึ้นทะเบียนนิสิตและลงทะเบียนเรียน

   นิสิตใหม่รายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/ชำระค่าลงทะเบียน หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๓ วันทำการ

๘. การปฐมนิเทศนิสิต/ เปิดเรียน

    ภาคปกติ เปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๙. สิทธิพิเศษสำหรับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท

    ๘.๑ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ฟรีค่าใบสมัครและระเบียบการ ราคาชุดละ ๑๕๐ (ให้ชำระค่าสมัคร ๑๕๐)
    ๘.๒ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับสิทธิในการเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น เวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยจะได้รับสิทธิ์ในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ และเป็นไปตามข้อสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยและนิสิต ที่จะกระทำขึ้นหลังจากได้รับสิทธิ์ตามโรงการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง ๒๐๔ กลุ่มทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ ชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๓ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๒๑๗

ติดต่อประสานงานที่ นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๖๑๒๘๑๒ หรือ นางสาว นภลักษณ์ แซ่เตียว โทรศัพท์ ๐๙๑-๔๒๕๔๑๔๘