แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าสมัครเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครระดับปริญญาตรีจำนวน ๓๐๐ บาท ร โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช หน่วย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เสริมไทยคอมเพล็กซ์(มหาสารคาม) 438-2-90226-2