ระบบสารสนเทศงานวิจัย

สืบค้นงานวิจัย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Published on Aug 4, 2018

รายงานประจำปี2560สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตลอดรอบปีงบประมาณ2560 ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Proceeding IBRS2017

Published on Jun 28, 2018

In honour of the 111th Anniversary of Buddhadasa The 8th International Biddhist Research Seminar

ผลงานวิจัยเด่นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์2560

Published on Jun 28, 2018

หนังสือรวบรวมผลงานวิจัยเด่นของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ
Quick Links

แผนแม่บทงานวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์