โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี 2561

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 1
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 1

บันทึกเป็น Ms-Word