โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: กรณีศึกษา พระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์
2-แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุในอำเภอเมือง ขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานีผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี 2559

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 2
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 2

บันทึกเป็น Ms-Word