โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์
2-รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี 2560

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 2
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 0
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 2

บันทึกเป็น Ms-Word