รายการงานวิจัย


ประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2556

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2559

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: กรณีศึกษา พระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์
2-แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของพระภิกษุสูงอายุในอำเภอเมือง ขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานีผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2560

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์
2-รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1-การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเยาวชนท่ามกลางความ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี : กรณีศึกษาเยาวชนไทยในจังหวัดขอนแก่นพระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัยผู้ร่วมวิจัยสมบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ

ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับสัญญาชื่อโครงการผู้วิจัยแหล่งทุนวิจัยตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1MCU RS 800763109บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดมหาสารคามในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙ The Role of Phrakilanuphatthak Mahasarakham Province in situations of epidemic of Disease Covid 19พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU RS 800763109หัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ