โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับสัญญาชื่อโครงการชื่อ-ฉายา/สกุลแหล่งเงินทุนตำแหน่งสถานะ/อนุมัติจบ
1MCU RS 800763109บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดมหาสารคามในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙ The Role of Phrakilanuphatthak Mahasarakham Province in situations of epidemic of Disease Covid 19พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU RS 800763109หัวหน้าโครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ


กราฟเปรียบเทียบสถานะงานวิจัย ประจำปี 2563

สถานะ จำนวน (เรื่อง)
ตีพิมพ์ 0
สมบูรณ์ 0
ส่งร่างฉบับสมบูรณ์ 0
ส่งรายงานความก้าวหน้า 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 1
ไม่ระบุสถานะ 0
รวม 1

บันทึกเป็น Ms-Word