บทความทางวิชาการลำดับชื่อบทความชื่อวารสารหน่วยงานฉบับที่ตีพิมพ์ผู้นิพนธ์หมายเหตุ
1ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแสวงหาความรู้ใน ศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์วารสารพุทธศาสตร์ปรัชญาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๓พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
2ศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ สันติภาพวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
3พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : วิเคราะห์เบญจขันธ์กับ การเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์เชิงสังคมวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น๒๕๕๖พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
4มายาคติของความรุนแรงท่ามกลางสันติภาพโลกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ฉบับพิเศษ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๕๕๗มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น๒๕๕๗พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
5วิเคราะห์เหตุปัจจัยของปัญหาสุขภาวะทางด้าน จิตใจเชิงพุทธบูรณาการวารสารการประชุมนานาชาติ/ระดับชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
6ความเกื้อกูลต่อระบบนิเวศตามหลักพระพุทธศาสนาวารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
7ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อโลกวิทยาศาสตร์วารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
8วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ศีล ๕ ในระดับ มหัพภาควารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
9การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรมวารสารบัณฑิตสาเกตุปริทัศน์-ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ-
10การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒พระครูโพธิธรรมานุศาสก์-
11The Concept of มิราเคิลconservative-ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ-
12การเสริมสร้างจริยธรรมในการทำงานพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒พระครูโพธิธรรมานุศาสก์-
13เปรียบเทียบธรรมชาติของมนุษย์ในพุทธปรัชญากับปรัชญาของอริสโตเติลวารสารพุทธปยาวิวัฒน์-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ-
14หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐พระครูโพธิธรรมานุศาสก์-
15พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความยากจนพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙พระครูโพธิธรรมานุศาสก์-
16ศึกษาวิเคราะห์พันธุวิศวกรรมโคลนนิ่งกับความ เป็นมนุษย์ตามมุมมองพระพุทธศาสนาวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
17วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์วารสารพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.-
18การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในทัศนะพุทธจริยศาสตร์วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น-ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม2562 หน้า ๓๐-๔๖ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ-
19ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามราชภัฏกรุงเก่าการประชุมวิชาการระดับชาติ๒๕๖๒พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ-
20การประยุกต์ใช้หลักสติปัฎฐาน ๔ ในชีวิตประจำวันวารสารธรรมทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๕๘๙-๕๙๖พระครูสารกิจประยุต, ดร.-
21สติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการวัฒนธรรมเชิงพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : หน้า ๔๗๑-๔๗๘พระครูสารกิจประยุต, ดร.-
22พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ หน้า ๕๐๕พระครูสารกิจประยุต, ดร.-
23กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ระบบดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญาพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) : หน้า ๑๕๐พระครูสารกิจประยุต, ดร.-
24นำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกลด้วยวิจัยและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒ -๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒พระครูสารกิจประยุต, ดร.-
25การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนตามแนวพุทธรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙พระครูพิศาลโพธิธรรม-
26หลักธรรมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : หน้า ๔๕๓-๔๖๐พระครูพิศาลโพธิธรรม-
27หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) : หน้า ๙๙พระครูพิศาลโพธิธรรม-
28วิบัติในสังคมไทยวารสารการพิมลธรรม-๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.-
29การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาบาลีในจังหวัดกาฬสินธุ์วารสารธรรมทรรศน์-๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.-
30ประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดยโสธร---ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
31การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ---ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
32การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร---ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
33คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานภาครัฐและเอกชน---ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
34วัฒนธรรมการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดวารสารวิชาการธรรมทรรศน์โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
35การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวารสารคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๓๙ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
36เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมในองค์กรวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
37ประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดยโสธรวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครมกราคม -มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
38การบริหารกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๒ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์-
39การใช้หลักไตรสิกขาแก้ปัญหาสังคมของนักเรียนโรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หน้า ๙๔นายชาญชัย เพียงแก้ว-
40การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (MCU 101 CONGRESSI)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน้า ๑๓๐-๑๓๘นายชาญชัย เพียงแก้ว-
41ภารกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่หมู่บ้านและชุมชนการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 NIC 2018 MCUKK.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมีนาคม ๒๕๖๑นายชาญชัย เพียงแก้ว-
42แนวทางสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนาการสัมมนาวิชาการระดับ นานาชาติทางศาสนาและปรัชญา. คณะศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ (หน้า ๒๘๑)นายชาญชัย เพียงแก้ว-
43บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด.Journal of MCU Nakhondhat.E-ISSN: 2630-0362 Vol.6 No. (December 2019)วารสารสารมหาจุฬานครทรรศน์-ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ (ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๕๑๐๖-๕๑๒๑.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
44การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักจักรสี่วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย-ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๔-๓๑.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
45การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓. (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๓-๑๑๒.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
46การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษารัฐศาสตร์เทียบโอนปี ๒ ห้อง ข ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ภาคการศึกษาที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยการเสริมแรงบวก. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร-ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑, (มกราคม – มิถุนายน๒๕๖๑).ISSN ๒๒๒๘-๘๓๗๖.หน้า ๘๗ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
47การส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรมวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร-ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐). ISSN ๒๒๒๘-๘๓๗๖.หน้า ๖๕ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
48บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิวารสารวิชาการแสงอีสานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานปีที่ ๑๓ฉบับที่ ๒๙(สิงหาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙). ISSN ๑๖๕๘-๕๓๒๙.หน้า ๑๖๕-๑๘๒.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
49การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร-ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม–ธันวาคม๒๕๕๗). ISSN ๒๒๒๘-๘๓๗๖.หน้า ๒๙-๓๘ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
50รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๒๕๕๖วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม-ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒๕ ประจำเดือนมกราคม -เมษายน ๒๕๕๖ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
51การสื่อสารทางการเมืองโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๒) : ๘๗ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
52การบริหารกิจการคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๒) :๘๘ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
53ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ :๘๙ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
54การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ๒๕๖๒ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
55แนวทางสร้างสันติสุขในพระพุทธศาสนาการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาและปรัชญาคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๘๑ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
56การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองตามแนวปรัชญาโสคราตีสการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติทางศาสนาและปรัชญา๑๓-๑๔กันยายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๑๕๘ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดร.พัชรี ศิลารัตน์-
57การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔“นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๒๓ หน้า ๒๔ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
58ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดู่น้อย จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๒๓ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
59การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔“นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๒๓ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
60ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔“นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๒๓ ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
61การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔“นวัตกรรมและการ วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่ ๑๘หน้า ๒๓ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
62ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย.ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” -๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลำดับที่๑๙หน้า ๒๓ ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
63ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “ NEUNIC 2017” มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๗๖ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
64การใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาสังคมของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔“NEUNIC ๒๐๑๗”มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๗๗ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
65การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการสอน ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔“ NEUNIC ๒๐๑๗”มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๓๑๙ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
66การเรียนรู้ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยใช้คารวธรรม สามัคคีธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๙มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๗๓๐-๑๗๓๘ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
67วิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของประชาชน ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำปี ๒๕๕๙. National Research Symposium ๒๐๑๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙, หน้า๑๘ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
68รูปแบบการพัฒนาจริยธรรม ด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา และนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หน้า ๑๑๓.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
69การเรียนรู้การเมือง.วารสารวิชาการแสงอีสาน-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต อีสานปีที่ ๑๔ฉบับที่๓๑ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐.ISSN ๑๖๕๘-๕๓๒๙.หน้า ๑๑ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
70สังคมประชาธิปไตย. สิรินธรปริทรรศน์ปีที่ ๑๖ ฉบับที่๔--๖ เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘. ISSN ๑๕๑๓-๖๗๓๖.หน้า ๔๑-๔๕.ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
71พรรคการเมือง ลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง. สิรินธรปริทรรศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ ๔๓ --เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗).. ISSN ๑๕๑๓-๖๗๓๖.หน้า ๔๑-๔๗. ดร.พัชรี ศิลารัตน์-
72
73การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ”ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ หน้า๙๐.ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์Author
74การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ๒๕๖๒-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน้า ๑๓๔ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์Author
75สังคมประชาธิปไตยในวิถีพุทธการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๖๑ NIC2018MCUKK-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์Author
76ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา๑๒-๑๓ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๒ หน้า๙๙นายพิพัฒน์ คันธาAuthor
77กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ระบบดำเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน้า ๑๕๐นายพิพัฒน์ คันธาAuthor
78คณะกรรมการหมู่บ้านกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๖๑ NIC 2018MCUKKมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นมีนาคม ๒๕๖๑นายพิพัฒน์ คันธาAuthor
79วิเคราะห์แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท ANALYZE THE CONCEPT OF HUMANISM IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHYวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม –ธันวาคม 2563พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณผู้นิพนธ์