รายชื่อนักวิจัย


พระพุทธศาสนา   (ปริญญาตรี)

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (Bachelor of Arts Program in Buddhism)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
2พระครูโพธิธรรมานุศาสก์เลขานุการสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
3พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณร.ผอ.ฝ่ายวิชาการ/อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
4พระครูสารกิจประยุต, ดร.รก.ผอ.ฝ่ายกิจการนิสิต/อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
5พระครูพิศาลโพธิธรรมอาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
6พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

รัฐศาสตร์   (ปริญญาตรี)

รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ประธานรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
2นายชาญชัย เพียงแก้วเลขานุการรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
3ดร.พัชรี ศิลารัตน์อาจารย์รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
4ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์อาจารย์รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
5นายพิพัฒน์ คันธาอาจารย์รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ปรัชญา   (ปริญญาตรี)

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (Bachelor of Arts Program in Philosophy)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น

ภาษาอังกฤษ   (ปริญญาตรี)

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1พระมหาประกาศ อาภากโรรก.ผอ.ฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น

อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม   (ปริญญาตรี)

- (-)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร.รก.ผอ.สำนักงานวิชาการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม   (สำนักงานวิทยาลัย)

- (-)

ที่ชื่อ-ฉายา/สกุลตำแหน่งสังกัด
1นางสาวพิมวดี คำมูลผอ.สำนักงานวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม